Hıfz Ayetleri Nelerdir Türkçe Okunuşu

hıfz ayetlerinin neler olduğunu ve faziletlerini yazarak türkçe okunuşlarınıda ekleyerek sizlere sunuyoruz buyrun

Bu Hifz Ayetleri bir Arabi ayın ilk Cuma gecesi sabaha karşı yazılmalıdır. Önce temiz bir abdest alıp Allah c.c. rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Sonra misk ve zaferan ile temiz bir kağıt üzerine bu hifz Ayetlerini yaz. Bu yazılı hirzi üzerinde taşıyan kimseye hiçbir şey zarar veremez. O kişi her türlü kötülüklerden, gamdan, kederden, hüzün ve telaşelerden Allah Teala’nın izniyle emin olup korunur.

Bu Hifz Ayetleri bir kağıt üzerine yazılıp bir malın üzerine veya içine konulursa, o mal zayi ve telef olmaz. Binanın içine konulursa, Allah Teala nın izniyle o bina yıkılmaktan ve yangından korunur.

Bu Hifz Ayetleri bir kağıda yazılıp, bu yazılı hirzi üzerinde taşıyan kişiye sihir tesir etmez. Eğer üzerinde sihir varsa iptal olur.

Bu Hifz Ayetlerini bir kağıda yazıp, bu yazılı hirzi üzerine alıp, hergün kendisine vird edinip okursa, Allah Teala nın izniyle her türlü kötülük ve musibetlerden emin olur. Hatta o kişiye sihir tesir etmez. Cinlerin ve insanların şerrinden korunur. Hifz Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil ğaybi
bimâ hafezallâh. Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû aleyhi şühedâ’. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm
hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve beşşiril mü’minîn. İnne rabbî alâ külli şeyin
hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. İnnî hafîzun alîm. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu
ehânâ. Ve mâ künnâ lil ğaybi hâfizîn. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. İnnâ nahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli şeytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ. Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne. Vel hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât.
Ve rabbüke alâ külli şeyin hafîz. Ve hifzan min külli şeytânin mârid. Ve hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ erselnâke aleyhim
hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya’lemûne mâ tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ni’mel hâfizullâh. Ni’mel kâdirullâh. Fekadernâ feni’mel kâdirûn.

Eğer bu hifz Ayetlerini kendine vird edinip her gün okursan en sonunda bu duayı okursun.

Allâhümme innî ehâfüke ve ehâfü men lâ yehâfüke bi hakki men yehâfüke idfa’ annî şerra men lâ yehâfük.

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Matlubun Ne Demektir

dualarda çok sık geçen ve bu sebeple bizlere sık sık sorulan bir kelime olduğu için matlub ne demek kısaca özetleyelim sizlere

matlup talep edilen istenilen kişi demektir dua içerisinde matlubunuz yazıyorsa bu demektirki kimin için okuyacaksanız odur

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Eşref Saatler Hangileridir

duaların ençok tesirli olduğu vakitler olarak bilinin eşref saatleri öğrenmek isteyenler için yazalım eşref saatler haftanın günlerine göre şöyledir

pazartesi günü sabah vakti-salı günü öğlen ile ikindi arası-çarşamba günü kuşluk vakti -perşembe günü ikindi vakti-cuma günü kuşluk ile öğlen arası-cumartesi akşam vakti-pazar günü öğlen vakti

aşk duaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Cin Suresi Havas Ve Fazileti

cin suresinin havası celilesi ve faziletlerinden bazıları şöyledir

1-Cin suresi hakkında Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: Cin suresini okuyan kimseye mevcut Cin ve şeytanlar kadar insan azad etmişcesine sevap verilir.

2- Zalim bir devlet büyüğünün veya bir zorbanın şerrini önlemek için, onlarla karşılaşmadan önce Cin suresi okunup, bundan sonra huzura çıkılırsa, beklediği genişlik, emniyet ve başarıyı Allah c.c. ın izniyle elde eder.

3- Gizlenmesini istediği herhangi bir şeyin üzerine Cin suresini okuyan kimsenin, bu gizlediği şeyi Allah’ın izniyle kimse bulamaz.

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Beş Ayetler Ve Sırları Bunlardır

Mübarek 5 ayetler hangileridir ve bu ayetlerin sırları ve havası nedir sizlere aktaralım sorularınız olursa iletişim bölümünden sorunuzuiletebilirsiniz

Kurani kerimde Kâf Hâ Yâ Ayîn Sâd ve Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf ile nihayet bulan beş Ayeti kerime daha vardır ki, bu Ayeti kerime lerin tasarrufları, sayısız yararları, rağbeti artırmada, nice sınırsız ve müthiş bir tesir sahası vardır. Bu beş Ayeti kerime celb ve teshirde kibriti ahmer olup, hastalıkların tedavisinde, dert ve sıkıntılardan kurtulmak, hapisten kurtulmakta, borç ödemekte çok çabuk tesiri görülür. Bu beş Ayeti kerimeleri kendine vird edinip hergün 45 defa okuyan kimseye ulvi ve süfli alem musahhar olur. Dilediği kimseyi emri altına alır. En şaki, en cebbar, en zorba kişiler bile bu Ayeti kerimeleri vird edinen kimseye seve seve boyun eğer ve teslim olup itaat ederler. Karşısında dudaklarını kıpırdatamazlar. Her emrini ve her istediğini yerine getirirler.

Bir kimse Cuma günü Cuma namazından önce 93 defa güzel kokulu bir buhur yakarak okursa, matlubu olan kimse kendisine ram olur. Şüphesizki bu kabül olunan bir davettir. Tecrübe edilmiş olup sihhatlidir. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur.

Matlubunu bulunduğun yere celb etmek istersen: O kişi senin bulunduğun beldede hazır ise veya başka bir yerde bulunuyorsa, bu beş Ayeti isimlerle birlikte 60 defa oku. O kişiyi bulursun yada seni ona ulaştıran birine rastlarsın.

Hastalıklardan şifa bulmak istersen: Bu beş Ayeti temiz bir tabağa yazdıktan sonra, yazıyı su ile silip üzerine 45 defa bu beş Ayeti okuyup, bu suyu 3, 5, veya 7 gün içersen Allah, Teala nın izniyle şifa bulursun.

Herhangi bir hayra ulaşmayı veya herhangi bir şerden kurtulmayı arzu ettiğin zaman belirtilen Ayet ve isimlere belirtilen sayıda devam et. Ancak muhabbet ve sevgi kısmını kendi niyetine göre değiştir. Mesela: Allahım bana şifa ver, Allahım bana borcumu ödeme imkanı ver, Bana helal bir rızık ver veya Allahım kederimi gider, üzüntümü kaldır, beni kazalardan koru, bu Ayetlerin, sırların hürmetine, habibin ve iyilerin efendisi Muhammed s.a.v. hürmetine, O’nun hanedan ve yaran-u dostlar hürmetine dersin. Beş Ayeti kerime budur:

Bismillahirrahmanirrahim. Kemâin enzelnâhü mines semâ-i fahteleta bihi nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. Yâ Hağkaltâîl Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Yâ Cağtefhâîl Yevmel âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min hamîmin ve lâ şefîın yutâ’. Yâ Dağzayâîl Alimet nefsin mâ ahdarat. Felâ uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes.Velleyli izâ asas. Ves subhi izâ teneffes. Yâ Vağkahâîl Sât. Vel kurâni ziz zikr. belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk Yâ Dağşemcâîl. Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyâtiş şerîfeti ve yâ eyyühes seyyid Meytatarûn. Bi tehyici kalbe fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate alâ mülkü Süleymân
ibni Dâvud aleyhimesselâmü ve bi hakkit tevrâti vel incîli vez zebûri ve bi hakkil fürnil azîmü ve bi hakki Muhammedinil Mustafa sallallâhü aleyhi ve selem. Ve bi hakki hâzihil âyâtil  ızâmi vel esmâil kirâmi ve bi hakki kecağzamheyûşin allâhümme innî eselüke en tüsahhrali ve tüharrikelî kalbehâ fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî. Nasrun
minallâhi ve fethun karîb.

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Fatiha Suresi Hikmeti Ve Havası

Mübarek fatiha suresinin havası celilesi ve bazı hikmetleri şöyledir

Peygamber efendimiz hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Fatiha suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır:

Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin (Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır.

Kurani kerimde Fe (e) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur. Yine Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuşlardır:

Men karaehâ ınden nevmi ve karae meahâl ihlâs vel muavve-zeteyni fekad emine külli şeyin illel mevt.

(Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn sure- lerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur)

Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür.

Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurkende yazıldığında da böyledir. Fatiha suresi 124 harf olup, cümeli ebced adedi 9361 dir.

1. İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir: Birgün Hasan bin Ali rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. buyurdularki; Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan Fatiha-i şerifi 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın. Allah Teala hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya kavuşturur.

2. Şifa için, Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa Ayet lerini hastanın üzerine oku. Şifa Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü’minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ

Okuduktan sonra tabaktaki yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içir. Kalan suyuda hastanın ellerine, ayaklarına, yüzüne ve vücuduna sürersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur

3. Hazreti Ali k.r.v. şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere günde bir (1) defa okuyan kimsenin dünyevi ve uhrevi muradı hasıl olur. Allah Teala insanların kalbini okuyan kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır. Şeyh Muhyiddin Arabi r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini tertiplendiği şekilde hergün yedi (7) defa okuyan kimse, halktan gizli ve örtülü olan ğayb alemini temaşe eder. Meleküt
aleminden olan ruhanilere muttali olup, ceberüt alemiyle irtibat sağlar. Süfli alemden kopup beka alemiyle tam bir bağlantı kurar. Dünyevi ve uhrevi maksatlarınada ulaşıp, zafer yolunu elde eder. Allah c.c. ın feyiz ve lutfuyla bu esrara vakıf olur. Okumanın şekli şöyledir: Kimselerin olmadığı bir yerde beden ve elbisen temiz olarak güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 70 defa istiğfar, 70 defada
peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. e salavat getir. Daha sonra aşağıdaki Fatiha nın tertibini 70 defa okuyup, hacetin her ne ise Allah Teala dan iste. Şüphesizki Allah c.c. okuyanın hacetini o gün belkide o saat içerisinde yerine getirir. Okuyan kimseye birçok
kalb ve esrar kapıları açılır. Allah Teala hazretleri lütfi keremiyle okuyanı zengin eder. Şerif Buhari r.a. hazretleri der ki; Fatiha suresini bu tertip üzere hergün 7 defa okuyan kimse dünya ihtiyaçlarından hiç kimseye muhtaç olmaz ve Allah Teala okuyana ğayb kapılarını açar. Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününe karşılık konmuştur. O günlerde tasarruf edecek ulvi ve süfli alem den olan ruhanilerle beraber, günlerin isimleri ile harfleride yerleştirilmiştir. Fatiha suresi nin tertibi budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Müzhib. Bi hakki Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Ebced. Errahmânirrahîm. Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl aleyhisselâm. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad. Bi
hakkir Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.
Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer. Bi hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Taykel. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân. Bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîil Karîbi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa’. İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar. Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah. Bi hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakki Alîmil Hakîmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Yâ Azîzü ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke Meymûn. Bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne
bi kavâimil arşi Zadzağ. Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti
ves süfliyyâti ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve ümiddûnî ve a’yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil
azîm. Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ ta’tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm. Allâhümme
sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Ey Rûkyâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Müzhib. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hakkı için. Elhayyül kayyûm hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Ebced.

Errahmânirrahîm. Yâ Raûf Yâ Atûf. Ey Cebrâîl aleyhisselâm. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ebyad. Errahmânirrahîm hakkı için. Raûf ve Atûf hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Hevzah. Mâliki yevmiddîn. Ey kalbleri ve gözleri çeviren Ey Semsemâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ahmer. Mâliki
yevmiddîn hakkı için. Kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Taykel. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü (Ey süratli ve yakın olan) Ey Mîkâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Bürkân. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn hakkı için. Serîul karîb hakkın için. Efendimiz hazreti Muhammed
sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Mensa’. İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru. Ey Sarfeyâîl İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Şemhûreş. İhdinas sirâtal müstakîm hakkı için. Elkâdirul müktedir hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Feskar. Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ey Anyâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Zevbea. Sirâtallezîne enamte aleyhim hakkı için. Alîmül hakîm olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallalâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Şetsah.

Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Ya Azîzü Ey Kesfeyâîl. Sen ve hizmetçin Meymûn işiterek ve itaat ederek cevap verin. Kâhirul azîz olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Zadzağ. Ey rûhani Melekler! Ey ulvi ve süfli alemde olan Melekler. Ey Fâtiha nın hizmetçileri. Cevap verin ve bana gelin. Bana medet edin ve yardımda bulunun. Bütün işlerimde benden yana olun. Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. Yedi Ayetli Fâtiha ve Kurâni azim hakkı için. Fâtiha ve Kurân da bulunan esrar
ve bereketler hakkı için. Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR’ı bana musahhar edip emrime ver. Çünkü sen her şeye kadirsin. Senin rahmetinle bunu istiyorum. Sen merhamet edenlerin en çok merhamet edicisisin.

sorularınız olursa iletişim bölümünden sorabilirsiniz

selametle

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Esmai Kamer Faziletleri

öncelikle esmai kameri yazalım esmai kamer şöyledir

Leyahımin Leyalağvin Leyafürin Leyarüsin Leyaruğin Leyaruşin Leyaşelşin.

çeşitli faziletleri: Esma-i Kamer diye isimlendirilen bu yedi ismin birçok acaib özellikleri ve garip sırları vardır. Celbi muhabbet, teshir, ruhani hastalıkların tedavisi, defineleri keşfetmek, birçok acayip ve garaibe vakıf olmak gibi hususlarda sırlarla dolu bir hazinedir.

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ebcedi Kebir Ve Ebcedi Sağır

büyük ve küçük ebced değerlerinin hesaplanışı hakkında sizlere gerekli bilgiyi sunalım bunların tablosuda var ancak tabloyu eklemeyirom isteyen olursa göndeririz

Bu ebcede Ebcedi Sağir (Küçük Ebced) denir. Bu küçük ebced büyük
ebcedten çıkmıştır.Ebcedi kebirdeki her harfin adedinden oniki oniki (12) çıkarılsa, bakide kalan rakam o harfin karşılığıdır.Örneğin:Lam harfinin ebcedi kebirdeki adedi otuzdur.Bu sayıdan oniki oniki çıkarsak bakide altı kalır. Lam harfinin ebcedi sağirdeki karşılığı altı (6)dır.Ra harfinin ebcedi kebirdeki karşılığı ikiyüz (200) dür.Bu sayıdan oniki oniki (12) çıkarsak bakide sekiz
(8) adedi kalır.Ra harfinin ebcedi sağirdeki (Küçük Ebced) karşılığı 8 dir

En çok kullanılan, asıl ve ana ebced olan Ebcedi kebirde rakamlar bir (1)
den ona (10) kadar birer birer,on (10) dan yüz (100) e kadar onar onar, yüz (100) den bin (1000) e kadar yüzer yüzer (100) artar

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Arabi Ayları Nelerdir

arabi ayları sırası ile sizlere yazalım arabi ayları öğrenmek isteyenler için 12 arabi ay sıralaması şöyledir

1-Muharrem
2-Safer
3-rebiul evvel
4-Rebiul ahir
5-Cemaziyel evvel
6-Cemaziyel ahir
7-Recep
8-Şaban
9-Ramazan
10-Şevval
11-Zilkade
12-Zilhicce

bu yazığı yazdığımız bugün itibariyle arabi aylarının 12.cisi Zilhicce ayı içerisindeyiz

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]