Ayrıldığım sevgilime kavuşmak istiyorum

sevdiğinden ayrılıpta aşk acısından muzdarip olmuş değerli kardeşlere sevdiğine kavuşma duası yöntemini açıklayacağım.dua biraz uzuncadır.yorucudur lakin yazdığımız tarife uygun okunursa biiznillah tez vakitte hayırlı netice ile sonuçlanır.okumak için cuma veya pazar sahabında sahab namazı sonrasında başlam gerekiyor.salavat getirp Yasin suresi okuyacaksınız daha sonra
<<< innî âmentü bi rabbiküm fesmeûn. Kîled hulil cennete kâle yâ leyte kavmî ya'lemûn. Bimâ ğaferalî rabbî ve cealenî minel mükremîn. Ve mâ enzelnâ alâ kavmihi min ba'dihi min cündin mines semâi ve mâ künnâ münzilîn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm hâmidûn. Yâ hasraten alel ıbâdi mâ ye'tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehziûn. Elem yeravkem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim yâ yerciûn. Ve in küllün lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve âyetün lehümül erdul meytetü ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben fe minhü ye'külûn. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nehîlin ve a'nâbin ve feccernâ fîhâ minel uyûn. Liye'külû min semerihi ve mâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn. Sübhânellezî hakakal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ ya'lemûn. Ve âyatün lehümül leylü neslehu minhün nehâra fe izâ hüm muzlimûn. Veşşemsü tercî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm. Vel kamara kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm. Leşşemsü yenbeğî lehâ en tüdrikel kamara ve lel leylü sâbikun nehâri ve küllün fî felekin yesbehûn. Ve âyetün lehüm innâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn. Ve halaknâ lehüm min mislihi mâ yerkebûn. Ve in neşe' nuğrikhüm felâ sarîha lehüm ve lâ hüm yünkazûn. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn. Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydiküm ve mâ halfeküm lealleküm türhamûn. Ve mâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu''ridîn. Ve izâ kîle lehüm enfikû mimmâ razekakümüllâhü kâlellezîne keferû lillezîne âmenû enutımü men lev yeşâüllâhü etamehü in entüm illâ fî dalâlin mübîn. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbü ecib yâ Mîkâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ burkân sâmian mutîan bi hakki İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. ve bi hakkis serîıl karîbil ma'bûdil müsteâni ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu mensa' ve bi hakki fehtaytîl kâle mûsâ mâ ci'tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. Ve aksemtü aleyküm yâ sudağyerâîl ''sehhirlî kulûb cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ'' bi hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin. Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete(isimler) alâ mehabbetî fülânete binti fülânete(isimler) bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin >>>

duasını okursunuz,ikinci ksımda yer alan fülan fülanete olan yazılarda anne isimleriyle beraber okuyacaksınız değerli kardeşler.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir