Çok Sevdiğim Eski Karımı Geri Getirme Duası

Herhangi bir sebepten ötürü sizden giden, ayrılan veya terk eden bir kişinin geri dönmesi hedef alınarak okunan dualardır. Bu konuda dualar oldukça fazladır. ER-REŞİYDÜ esmasını Yatsı namazından sonra 100 kere zikredenin dileği olur. Günde 514 kere zikreden kimse tarikat, istikamet ve rızada raşid ve mürşid olur. Tedbirinde daima kusur eden 1000 kere okusa hüsnü tedbire muvaffak olur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Aşkımızı Arttırmak İçin Dua

EL-KAVİYYU esmasını sevgi ve aşk niyetiyle zikreden kimsenin haveti Allah’ın izniyle kabul buyrulur. Zat, sıfat ef’alinde berveçhile acz, zaaf ve yorgunluktan ve kusur ve füturdan münezzeh derecede zatil-kuvvedir. Her yüzden cümlenin aczini bilip hakka her hususta rücu ve tefviz-i umur eylemektir. Vücudda kuvvetin zuhur himmeti zaika veya cismi zaif sahibi günde 114 kere devam etse kavi olur. Mazlum ve zaif okusa zalimden emin olur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Kocamın Beni Dinlemesi İçin Dua

Eşinizin sizin sözünüzü dinleyerek itaat etmesi amacıyla okunur.Hergün düzenli olarak yedi kere okunmalıdır. Ayet-i celileler budur:
Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim*Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah*

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Eski Kocamı Aklımdan Çıkarma Duası

Geçmişte yaşanan şeyleri unutmak, sıkıntılarınızı gidermek ve huzura ermek için okunması gereken dua aşağıdadır. Birini unutmak istiyorsanı buz ayet-i kerimeleri hergün okuyunuz.
Allâhumme innî a’bduke ibnu abdik ibnu emetik nâsiyetî bi yedik. Mâdin fîyye hukmuke a’dlun fîyye gadâuk. Es-eluke bi küllis-min huve lek. Semmeyte bihî nefsek ev enzeltehû fî kitabik ev a’llemtehû ehaden min halgıke evis-te-serte bihî fî i’lmil ğaybi i’ndek en tec’alel kurâne rabî’a kalbi ve nûra sadrî ve celâ e huznî ve zehâbe hemmî.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Aşk Acısı Çekenler İçin Unutturma Duası

İstediğiniz bir kimseyi unutmak, Kötü bir anıyı veya kalbinizdeki sıkıntıyı gidermek için; (Zühruf Suresini)eski kocayı, eski kız arkadaşını unutma duasını Okuyorsunuz.

* Fatiha ile başlıyorsunuz,
* 100 Tövbe istiğfar ediyorsunuz
* 2 rekat Allah sırası için namaz kılıyorsunuz,
* Zuhruf suresini okuyorsunuz,
* Niyet belirtiyorsunuz,
* Fatiha, Felak. Nas. İhlas ve Ayetel Kürsi.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Birinin Bana Aşık Olması İçin Hangi Dua Okunmalıdır

Bir kimse her bakımdan aciz kalıp, bütün sebepler ve teşebbüsler elinde kalıp çıkmazda olduğunu anlayınca aşağıdaki tertibi baştan sona kadar besmele ile birlikte yazıp her hangi bir ikinci namazından sonra denize veya akarsuya bıraksın. Sonra da Allah Teala’ya sığınsın. Allah Teala o kişinin her ne muradı varsa verir, sıkıntısını giderir. Örneğin; bir kişinin size aşık olması yahut size bağlanması gibi. Yazılacak dua şudur:
Bismillâhirrahmânirrahıym* Minel abdiz zelîli ilel melikil celîl* Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn* Selâmün alâ ilyâsîne innî messeniyed durru ve ente erhamür râhımîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn* Festecebnâ lehû ve necceynâhü minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minîn* Allâhümme inneke ta’lemü mâ nezele bî min emrin kezâ ve kezâ fec’al lî minhü feracen ve mahracen inneke alâ külli şey’in kadîr* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim bi adedi ılmih*

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ömür Boyu Etkili Olan Aşk Duası

Perşembeyi cumaya bağlayan gece niyet ederek 4 defa yasin suresi okunur. Yasin suresinin arkasından yine 4 kere:
Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Okunur.
Defalarca denenmiştir 1 kere okuyun sonuç alamazsanız bir daha ki hafta bir kere daha okuyun. Bu dua Allah izin verdiği sürece ömürlüktür.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Gideni Çevirgel Duasıyla Geri Getirme

Gelmesini istediğin bir kişiyi düşünerek 3 veya 7 gece
geç saatlerde 70 kere “ SURETÜL KARİA “ ı okumaya devam edersen dilediği kimseyi celp ve tesir eder .
Sure budur:
Karia Suresi
Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]