Gerçek Aşkı ve Sevgiyi Bulma Duası

Bu duayı haftada bir kere hatim yapan kimse, istenen kişiyi aşık ederek amacına ulaşmış olur.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allâhümme lekel hamdü ve ileykel müştekâ ve entel müsteânü ve entel müsteâzü ve aleyket tekelânü ve ileykel masıyr* Yâ kâfiye mühimmâti ekfinî fî vuslatî ve edfe’annî şerral a’dâi ve hasıl mürâdî ve merâmî* Allâhümme veffıknî ilâ ehabbil ümûri ileyke verzuknî min muhabbetike nasîben vâfiran lâ ahtâcü fîhi ilâ vesîleten ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Allâhümme salli ve sellim alâ men unzile aleyhi hâzel kur’ânel azıymi ve alâ sâiril enbiyâi vel mürselîne ve âli küllin minhüm ecmeîne bi adedi ilmillâhi rabbil âlemîn*

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Eşimle Eskisi Gibi Mutlu Olmak İstiyorum

Bu duayı en az 100 kere okuyun. Mümkünse her gün daha ilk okumada faydasını göreceksiniz. Tecrübe edilmiş ve denenmiştir. Allah’ın Esma-ül Hüsna’sında geçen isimlerdendir. Uyguladığınızı kimseye söylemeyin. Bazı okumaların tesiri başkalarıyla paylaşıldığı zaman azalır.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kadir ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim ya Allah ya Kerim Ya Allah.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevgilim Bana Nasıl İlgi Gösterir

Sevdiğiniz birinin size ilgiyle aşkla yaklaşması için aşağıdaki duayı her gün yedi kere okuyunuz. Allah’ın izniyle hacetleriniz kabul olur.
Bismillahirrahmanirrahim.
Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimiyn.Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn.* Sübhanallahü vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber* ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül aziym.
Türkçe Meali;
Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbim! Kötülük yaptım. Kendime yazık ettim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet, ancak ululuk ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Aşk İçin Denenmiş Çok Etkili Bir Dua

İsminden de anlaşıldığı gibi okuması denenen ve olumlu sonuç verme oranı yüksek olan dualar arasındadır. Allah-ü Teala yapmış ve yapacağımız tüm dualarımızı kabul etsin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allâhümme innî es’elüke yâ vâhıdü yâ ehadü yâ ferdü yâ samedü yâ men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veleden yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad es’elüke*
Allâhümme bi hakkı esmâikel ızâmi ve enbiyâikel kirâmi ve evliyâikel fihâmi ve melâiketikel mukarrabîne aleyhimüs selâmü en tüsahhira lî rızkıy ve tefteha ebvabel ulûmi vel ameli ve husnel hâtimeti ves selâmete fil âhırati inneke alâ külli şey’in kadiyr bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî bi adedi ılmike*

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiğimi Kendime Muhabbet İle Bağlama Duası

Sevdiğiniz bir kimsenin size sevgi ve muhabbet ile bağlanmasını istiyorsanız; bu Salâvat-ı Şerife’yi okuyunuz. Etkili ve tesirli bir Salavat-ı Şerife’dir.
Bismillahirrahmanirrrahıym.
Allahümme salli ve sellim ve barik alet tal’atiz zatil mütalsem.Vel ğaysil mütamtam.Vel kemalil mükettem.Lahutil cemali ve nasutil visal.Ve tal’atil hakkı hüviyyetiinsanil ezeli fi neşri menlem yezel.Men ekamte bihi nevasitel ferki ila turukıl hakk.Fe sallillahümme bihi minhü fihi alyehi.Ve selleme teslimen kesira.Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiğimle Aramızdaki Muhabbeti Arttırma Duası

Çiftler arasındaki muhabbetin artması için Tâ-Hâ suresinin 39. ayeti:{Ve alkaytü aleyke mehabbeten minni} 41 defa okunursa Allah’ın izniyle muhabbet meydana gelir.

Ayrıca 786 Besmele-i Şerifi suya okunup içirildiğinde de muhabbet hasıl olur.
Bir kişi eşini çok seviyor ve ondan yeteri kadar ilgi ve karşılık göremiyorsa, bir bardak suya 186 kere {Bismillahirrahmanirrahim} okuyup,suya üfler ve o suyu eşine içirirse,Allahü Teala’nın izniyle ona karşı muhabbetini kazanır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Kocamı etkilemek istiyorum

7 gece yatsıdan sonra 7 yasin-i şerif okunur.ve her yasin’den sonra 1500 defa ya seriy’u ya mücib esmaları okunur.
esmalar okunurken her yüzde bir kere ya seriy’u isra’ bi celbi fülanete binti fülanete ila mehabbeti fülanibni fülanete denir.

kendin için okunuyorsa fülanete binti fülanete bi mehabbeti ve meveddeti ” denir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevgilimin ilgisini nasıl çekerim

İhlas suresinin özel celbi muhabbet formülüdür Cuma gecesi İhlâs suresini 1002 defa okunur ve her okumanın sonundada şu dua okunur.

Tevekkel yâ abdurrahmân ve yâ abdulvâhid ve yâ abdus samed bi celbi ve tehyîci fülân ibni fülânete bi mehabeti fülânete binti fülânete bi hakki mâ ta’tekıdûnehü min hâzihis sûreten.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]