Sırılsıklam Aşık Olması İçin Dua

Herhangi bir kimse bu ayet-i kerimeyi bir cuma gününün gece yarsı geçtikten sonra üç yüz defa okursa
ve her ayetin okuyuşunun sonunda da:

Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li,
der se Cenabı Hakk, ilgi beklediği kimsenin gönlünü o kimseye yöneltir, şefkat ve merhametini genişletir.
Okunacak ayet budur:

Bismillahirrahmanirrahıym
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym (Ed dürrün nazıym)

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiğini Geri Getirmek İçin Dua

Eğer bir kimsenin sevgi ve muhabbetini üzerine çekebilmek için aşağıda belirtmiş olduğum sure ve duaları okumaya başlamadan önce iki rekat Hacet namazı kıldıktan sonra sure ve duaları sırası ile oku.
17 kere Cin Suresini oku.
100 Kere Salavatı Şerife’yi oku.
3 kere İhlası Şerif oku.
7 kere Ayetel Kürsi’yi oku.
40 kere Tebbet Suresini Oku.
1 Kere Besmele ile aşağıdaki duayı oku:
Felem innehu la ilahe illahu ya rahman fettehazu ve keylen ya kerim ve kenallahu alimen hakima ya Muhammed ya ali la feta illa aliyyul Zülfikar*vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim*
[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Etkili Küslerin Barışması İçin Dua

arasına küslük girmiş iki insandan birisi diğeriyle barışmak isterse tatlı bi yiyeceğe

Bismillahirrahmanirrahim yevme te tis semaü biduhanin ya şen nase haza azabün elim. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim. Ve zellelnaha lehüm feminha rakübühüm ve minha ye külun

bu duayı 70 kez okuyup yedirirse aralarında küslük diye birşey kalmayacaktır

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Tesirli Kalp Yumuşatma Duasıdır

Sevdiğiniz yada başka herhangi bir yakınınız size küsmüşse kalbi sertleşmişse dargınsa onu yumuşatmak için herhangi bir cuma günü zühre saatinde iki rekatlık kılınacak hacet namazının sonunda 50 defa bu dua okunur

Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu

ilk okumada etkisini görürsünüz ama arzu ederseniz birkaç hafta tekrar yapabilirsiniz

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Herkes Tarafından Sevilmek İçin Dua

bu duayı bize soran çok oldu çok fazla istek vardı ve şimdi isteyen değerli ziyaretçilerimiz için herkes tarafından sevilmek için duasını yazalım “Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdii senâî vel kibriyâî zâtı vel hulku küllühüm, abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı “sevdiğiniz kişinin ismi” alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti “sizin isminiz” bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte beyne mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte beyne ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte beyne, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte beyne muhammed ve âişe radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.”  bu duayı yazma imkanı olanlar yazıp taşısınlar olmayanlarda günde birkez okusunlar

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiğinin Gözü Senden Başkasını Görmesin Duası

bu dua formülü bayan ziyaretçilerimiz içindir sevdikleri erkeklerinin gözleri kendilerinden başkasını görmemesini isteyenler cuma günü sela vakti abdestinizi alip 2 rekat namaz kilinir önünüze bir sürme alinir.kibleye yönelip 10 tövbe istiğfar 3 selavat,1 fatiha 3 ihlas 7 ayetel kürsi-7 felak-7 nas suresi okunur ve ardindan kuduriye duasi 3 defa ve 1000 adet ya vedud sürmenin üzerine okunup üflenir.o sürmeden gözünüze çekip sevdiğinizin yanina gittiğinizde işlem tamamdır birdaha asla başka birine bakmaz gözü sadece seni görür

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Aşkından Deli Divane Olması İçin Dua

sevdiği talibini aşkından deli divane etmek kendine ram etmek sözünü dinletmek isteyen için faydalı bir yöntem daha yazıyorum uygulama şöyledir:17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur sonra yedi kere şu dua okunur

Falem ennehü la ilahe illallahü ya rahman .Fettahizühü vekiylen ve KanallahüAlimen Hakime.İnnellahe Ala külli şeyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaişşerifetebicelbi ve ihdari

sonunda falandan doğma filan diye söylenir

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ayrılanların Barışması İçin Duadır

sevdiğinden ayrılan ve yeniden kavuşmak barışmak isteyen bir kimse mübarek ayetel kürsiyi yedin yazdığımız adetlerce okusun 1. Gün 50 defa  2. Gün 170 defa  3. Gün 220 defa  4. Gün 313 defa  5. Gün 50 defa  6. Gün 170 defa  7. Gün 313 defa okuyanın dileği hasıl olur ayrı olduğu ile birleşir okumalara niyet ederek başlayın ve geceleri okuyun

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Dargınların Barışması İçin Dua Budur

yazacağımız bu dua dargın kimselerin barışmasına vesile olacak güzel bir duadır mübarek Ya Cami esması dargınlıklar için okunur ayriyeten birde duası vardır dargın olduğun kişi niyetine 114 Ya Cami okuyup ardın

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente

bu faydalı duayı okursanız kısa sürede aradaki dargınlık son bulur

askdualari.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Etkili Eşler Arası Soğukluk İçin Dua

eşinizle aranız açıksa düzeltemek için bu duadan faydalanabilirsiniz mücerrep bir dua olup itikatla okunursa çabuk zuhur eder uygulanma şekli şöyledir: herhangi bir yiyecek yada içeceğe mübarek  Er Rahman esmai şerifi ikiyüz doksansekiz defa okunur ve ardından aşağıdaki dua okunur

Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman.

okuma bitince eşe yedirlir yada içirilirse aradaki buzlar erir

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]